Follow us: Narula Exports Narula Exports Narula Exports

Menu

Tibia Nail

Tibia Nail

Model No. S.S. Model No. TI. Dia Length
72-1401.826 72-1401.826Ti 8 mm 26 cm
72-1401.826 72-1401.826Ti 8 mm 28 cm
72-1401.830 72-1401.830Ti 8 mm 30 cm
72-1401.832 72-1401.832Ti 8 mm 32 cm
72-1401.834 72-1401.834Ti 8 mm 34 cm
72-1401.836 72-1401.836Ti 8 mm 36 cm
72-1401.838 72-1401.838Ti 8 mm 38 cm
72-1401.926 72-1401.926Ti 9 mm 26 cm
72-1401.928 72-1401.928Ti 9 mm 28 cm
72-1401.930 72-1401.930Ti 9 mm 30 cm
72-1401.932 72-1401.932Ti 9 mm 32 cm
72-1401.934 72-1401.934Ti 9 mm 34 cm
72-1401.936 72-1401.936Ti 9 mm 36 cm
72-1401.938 72-1401.938Ti 9 mm 38 cm
72-1401.1026 72-1401.1026Ti 10 mm 26 cm
72-1401.1028 72-1401.1028Ti 10 mm 28 cm
72-1401.1030 72-1401.1030Ti 10 mm 30 cm
72-1401.1032 72-1401.1032Ti 10 mm 32 cm
72-1401.1034 72-1401.1034Ti 10 mm 34 cm
72-1401.1036 72-1401.1036Ti 10 mm 36 cm
72-1401.1038 72-1401.1038Ti 10 mm 38 cm

Locking Screw for Tibia Nail (Dia 3.9 mm)

Locking Screw for Tibia Nail

Model No. S.S. Model No. TI. Length
72-1403.24 72-1403.24-Ti 24 mm
72-1403.26 72-1403.26-Ti 26 mm
72-1403.28 72-1403.28-Ti 28mm
72-1403.30 72-1403.30-Ti 30 mm
72-1403.32 72-1403.32-Ti 32 mm
72-1403.34 72-1403.34-Ti 34 mm
72-1403.36 72-1403.36-Ti 36 mm
72-1403.38 72-1403.38-Ti 38 mm
72-1403.40 72-1403.40-Ti 40 mm
72-1403.42 72-1403.42-Ti 42 mm
72-1403.45 72-1403.45-Ti 45 mm
72-1403.50 72-1403.50-Ti 50 mm
72-1403.55 72-1403.55-Ti 55 mm
72-1403.60 72-1403.60-Ti 60 mm

Locking Screw for Tibia Nail (Dia 4.9 mm)

Locking Screw for Tibia Nail

Model No. S.S. Model No. TI. Length
72-1405.24 72-1405.24-Ti 24 mm
72-1405.26 72-1405.26-Ti 26 mm
72-1405.28 72-1405.28-Ti 28mm
72-1405.30 72-1405.30-Ti 30 mm
72-1405.32 72-1405.32-Ti 32 mm
72-1405.34 72-1405.34-Ti 34 mm
72-1405.36 72-1405.36-Ti 36 mm
72-1405.38 72-1405.38-Ti 38 mm
72-1405.40 72-1405.40-Ti 40 mm
72-1405.42 72-1405.42-Ti 42 mm
72-1405.45 72-1405.45-Ti 45 mm
72-1405.50 72-1405.50-Ti 50 mm
72-1405.55 72-1405.55-Ti 55 mm
72-1405.60 72-1405.60-Ti 60 mm
72-1405.65 72-1405.65-Ti 65 mm
72-1405.70 72-1405.70-Ti 70 mm
72-1405.75 72-1405.75-Ti 75 mm
72-1405.80 72-1405.80-Ti 80 mm

Femoral Nail

Femoral Nail

Model No. S.S. Model No. TI. Dia Length
72-1407.934 72-1407.934Ti 9 mm 34 cm
72-1407.936 72-1407.936Ti 9 mm 36 cm
72-1407.938 72-1407.938Ti 9 mm 38 cm
72-1407.940 72-1407.940Ti 8 mm 40 cm
72-1407.942 72-1407.942Ti 9 mm 42 cm
72-1407.944 72-1407.944Ti 9 mm 44 cm
72-1407.1034 72-1407.1034Ti 10 mm 34 cm
72-1407.1036 72-1407.1036Ti 10 mm 36 cm
72-1407.1038 72-1407.1038Ti 10 mm 38 cm
72-1407.1040 72-1407.1040Ti 10 mm 40 cm
72-1407.1042 72-1407.932Ti 10 mm 42 cm
72-1407.1044 72-1407.1044Ti 10 mm 44 cm
72-1407.1134 72-1407.1134Ti 11 mm 34 cm
72-1407.1136 72-1407.1136Ti 11 mm 36 cm
72-1407.1138 72-1407.1138Ti 11mm 38 cm
72-1407.1140 72-1407.1140Ti 11 mm 40 cm
72-1407.1142 72-1407.1142Ti 11 mm 42 cm
72-1407.1144 72-1407.1144Ti 11 mm 44 cm
72-1407.1236 72-1407.1236Ti 12 mm 36 cm
72-1407.1238 72-1407.1238Ti 12 mm 38 cm
72-1407.1240 72-1407.1240Ti 12 mm 40 cm
72-1407.1242 72-1407.1242Ti 12 mm 42 cm
72-1407.1244 72-1407.1244Ti 12 mm 44 cm

Locking Screw for Femoral Nail (Dia 4.9 mm)

Locking Screw for Femoral Nail

Model No. S.S. Model No. TI. Length
72-1409.24 72-1409.24-Ti 24 mm
72-1409.26 72-1409.26-Ti 26 mm
72-1409.28 72-1409.28-Ti 28mm
72-1409.30 72-1409.30-Ti 30 mm
72-1409.32 72-1409.32-Ti 32 mm
72-1409.34 72-1409.34-Ti 34 mm
72-1409.36 72-1409.36-Ti 36 mm
72-1409.38 72-1409.38-Ti 38 mm
72-1409.40 72-1409.40-Ti 40 mm
72-1409.42 72-1409.42-Ti 42 mm
72-1409.45 72-1409.45-Ti 45 mm
72-1409.50 72-1409.50-Ti 50 mm
72-1409.55 72-1409.55-Ti 55 mm
72-1409.60 72-1409.60-Ti 60 mm
72-1409.65 72-1409.65-Ti 65 mm
72-1409.70 72-1409.70-Ti 70 mm
72-1409.75 72-1409.75-Ti 75 mm
72-1409.80 72-1409.80-Ti 80 mm

PROXIMAL FEMORAL NAIL LONG (135°)-Left

PROXIMAL FEMORAL NAIL LONG (135°)-Left

Model No. S.S. Model No. TI. Dia Length
72-1411.934 72-1411.934Ti 9 mm 34 cm
72-1411.936 72-1411.936Ti 9 mm 36 cm
72-1411.938 72-1411.938Ti 9 mm 38 cm
72-1411.940 72-1411.940Ti 8 mm 40 cm
72-1411.942 72-1411.942Ti 9 mm 42 cm
72-1411.944 72-1411.944Ti 9 mm 44 cm
72-1411.1034 72-1411.1034Ti 10 mm 34 cm
72-1411.1036 72-1411.1036Ti 10 mm 36 cm
72-1411.1038 72-1411.1038Ti 10 mm 38 cm
72-1411.1040 72-1411.1040Ti 10 mm 40 cm
72-1411.1042 72-1411.932Ti 10 mm 42 cm
72-1411.1044 72-1411.1044Ti 10 mm 44 cm
72-1411.1134 72-1411.1134Ti 11 mm 34 cm
72-1411.1136 72-1411.1136Ti 11 mm 36 cm
72-1411.1138 72-1411.1138Ti 11mm 38 cm
72-1411.1140 72-1411.1140Ti 11 mm 40 cm
72-1411.1142 72-1411.1142Ti 11 mm 42 cm
72-1411.1144 72-1411.1144Ti 11 mm 44 cm
72-1411.1234 72-1411.1234Ti 12 mm 34 cm
72-1411.1236 72-1411.1236Ti 12 mm 36 cm
72-1411.1238 72-1411.1238Ti 12 mm 38 cm
72-1411.1240 72-1411.1240Ti 12 mm 40 cm
72-1411.1242 72-1411.1242Ti 12 mm 42 cm
72-1411.1244 72-1411.1244Ti 12 mm 44 cm

PROXIMAL FEMORAL NAIL LONG (135°)-Right

PROXIMAL FEMORAL NAIL LONG (135°)-Right

Model No. S.S. Model No. TI. Dia Length
72-1413.934 72-1413.934Ti 9 mm 34 cm
72-1413.936 72-1413.936Ti 9 mm 36 cm
72-1413.938 72-1413.938Ti 9 mm 38 cm
72-1413.940 72-1413.940Ti 8 mm 40 cm
72-1413.942 72-1413.942Ti 9 mm 42 cm
72-1413.944 72-1413.944Ti 9 mm 44 cm
72-1413.1034 72-1413.1034Ti 10 mm 34 cm
72-1413.1036 72-1413.1036Ti 10 mm 36 cm
72-1413.1038 72-1413.1038Ti 10 mm 38 cm
72-1413.1040 72-1413.1040Ti 10 mm 40 cm
72-1413.1042 72-1413.932Ti 10 mm 42 cm
72-1413.1044 72-1413.1044Ti 10 mm 44 cm
72-1413.1134 72-1413.1134Ti 11 mm 34 cm
72-1413.1136 72-1413.1136Ti 11 mm 36 cm
72-1413.1138 72-1413.1138Ti 11mm 38 cm
72-1413.1140 72-1413.1140Ti 11 mm 40 cm
72-1413.1142 72-1413.1142Ti 11 mm 42 cm
72-1413.1144 72-1413.1144Ti 11 mm 44 cm
72-1413.1234 72-1413.1234Ti 12 mm 34 cm
72-1413.1236 72-1413.1236Ti 12 mm 36 cm
72-1413.1238 72-1413.1238Ti 12 mm 38 cm
72-1413.1240 72-1413.1240Ti 12 mm 40 cm
72-1413.1242 72-1413.1242Ti 12 mm 42 cm
72-1413.1244 72-1413.1244Ti 12 mm 44 cm

PROXIMAL FEMORAL NAIL SHORT (130°)

PROXIMAL FEMORAL NAIL SHORT

Model No. S.S. Model No. TI. Dia Length
72-1415.925 72-1415.925Ti 9 mm 25 cm
72-1415.1025 72-1415.1025Ti 10 mm 25 cm
72-1415.1125 72-1415.1125Ti 11 mm 25 cm
72-1415.1225 72-1415.1225Ti 12 mm 25 cm

PROXIMAL FEMORAL NAIL SHORT (135°)

PROXIMAL FEMORAL NAIL SHORT

Model No. S.S. Model No. TI. Dia Length
72-1417.925 72-1417.925Ti 9 mm 25 cm
72-1417.1025 72-1417.1025Ti 10 mm 25 cm
72-1417.1125 72-1417.1125Ti 11 mm 25 cm
72-1417.1225 72-1417.1225Ti 12 mm 25 cm

Leg Screw Cannulated for Proximal Femoral Nail (Dia-6.4 mm)

Leg Screw Cannulated for Proximal Femoral Nail

Model No. S.S. Model No. TI. Length
72-1419.50 72-1419.50-Ti 50 mm
72-1419.55 72-1419.55-Ti 55 mm
72-1419.60 72-1419.60-Ti 60 mm
72-1419.65 72-1419.65-Ti 65 mm
72-1419.70 72-1419.70-Ti 70 mm
72-1419.75 72-1419.75-Ti 75 mm
72-1419.80 72-1419.80-Ti 80 mm
72-1419.85 72-1419.85-Ti 85 mm
72-1419.90 72-1419.90-Ti 90 mm
72-1419.95 72-1419.95-Ti 95 mm
72-1419.100 72-1419.100-Ti 100 mm
72-1419.105 72-1419.105-Ti 105 mm
72-1419.110 72-1419.110-Ti 110 mm
72-1419.115 72-1419.115-Ti 115 mm
72-1419.120 72-1419.120-Ti 120 mm

Leg Screw Cannulated for Proximal Femoral Nail (Dia-8 mm)

Leg Screw Cannulated for Proximal Femoral Nail

Model No. S.S. Model No. TI. Length
72-1421.50 72-1421.50-Ti 50 mm
72-1421.55 72-1421.55-Ti 55 mm
72-1421.60 72-1421.60-Ti 60 mm
72-1421.65 72-1421.65-Ti 65 mm
72-1421.70 72-1421.70-Ti 70 mm
72-1421.75 72-1421.75-Ti 75 mm
72-1421.80 72-1421.80-Ti 80 mm
72-1421.85 72-1421.85-Ti 85 mm
72-1421.90 72-1421.90-Ti 90 mm
72-1421.95 72-1421.95-Ti 95 mm
72-1421.100 72-1421.100-Ti 100 mm
72-1421.105 72-1421.105-Ti 105 mm
72-1421.110 72-1421.110-Ti 110 mm
72-1421.115 72-1421.115-Ti 115 mm
72-1421.120 72-1421.120-Ti 120 mm

Humerus Nail

Humerus Nail

Model No. S.S. Model No. TI. Dia Length
72-1423.618 72-1423.618-Ti 6 mm 18 cm
72-1423.620 72-1423.620-Ti 6 mm 20 cm
72-1423.622 72-1423.622-Ti 6 mm 22 cm
72-1423.624 72-1423.624-Ti 6 mm 24 cm
72-1423.626 72-1423.626-Ti 6 mm 26 cm
72-1423.628 72-1423.628-Ti 6 mm 28 cm
72-1423.718 72-1423.718-Ti 7 mm 18 cm
72-1423.720 72-1423.720-Ti 7 mm 20 cm
72-1423.722 72-1423.722-Ti 7 mm 22 cm
72-1423.724 72-1423.724-Ti 7 mm 24 cm
72-1423.726 72-1423.726-Ti 7 mm 26 cm
72-1423.728 72-1423.728-Ti 7 mm 28 cm
72-1423.818 72-1423.818-Ti 8 mm 18 cm
72-1423.820 72-1423.820-Ti 8 mm 20 cm
72-1423.822 72-1423.822-Ti 8 mm 22 cm
72-1423.824 72-1423.824-Ti 8 mm 24 cm
72-1423.826 72-1423.826-Ti 8 mm 26 cm
72-1423.828 72-1423.828-Ti 8 mm 28 cm

Locking Screw for Humerus Nail (Dia 3.4 mm)

Locking Screw for Humerus Nail

Model No. S.S. Model No. TI. Length
72-1425.18 72-1425.18-Ti 18 mm
72-1425.20 72-1425.20-Ti 20 mm
72-1425.22 72-1425.22-Ti 22 mm
72-1425.24 72-1425.24-Ti 24 mm
72-1425.26 72-1425.26-Ti 26 mm
72-1425.28 72-1425.28-Ti 28mm
72-1425.30 72-1425.30-Ti 30 mm
72-1425.32 72-1425.32-Ti 32 mm
72-1425.34 72-1425.34-Ti 34 mm
72-1425.36 72-1425.36-Ti 36 mm
72-1425.38 72-1425.38-Ti 38 mm
72-1425.40 72-1425.40-Ti 40 mm
72-1425.42 72-1425.42-Ti 42 mm
72-1425.46 72-1425.46-Ti 46 mm
72-1425.48 72-1425.48-Ti 48 mm
72-1425.50 72-1425.50-Ti 50 mm

Kunscher Cloverleaf Nail for Femur

Kunscher Cloverleaf Nail for Femur

Model No. S.S. Dia Length Difference
72-1427.06 6 mm 20 cm to 40 cm 1 cm
72-1427.07 7 mm 20 cm to 40 cm 1 cm
72-1427.08 8 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1427.09 9 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1427.10 10 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1427.11 11 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1427.12 12 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1427.13 13 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1427.14 14 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1427.15 15 mm 24 cm to 46 cm 1 cm

Bend Kunscher Cloverleaf Nail for Tibia

Bend Kunscher Cloverleaf Nail for Tibia

Model No. S.S. Dia Length Difference
72-1429.06 6 mm 20 cm to 40 cm 1 cm
72-1429.07 7 mm 20 cm to 40 cm 1 cm
72-1429.08 8 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1429.09 9 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1429.10 10 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1429.11 11 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1429.12 12 mm 24 cm to 46 cm 1 cm
72-1429.13 13 mm 24 cm to 46 cm 1 cm

Kunscher V-Nail for Tibia

Kunscher V-Nail for Tibia

Model No. S.S. Dia Length Difference
72-1431.03 3 mm 15 cm to 40 cm 1 cm
72-1431.04 4 mm 15 cm to 40 cm 1 cm
72-1431.05 5 mm 15 cm to 40 cm 1 cm
72-1431.06 6 mm 15 cm to 40 cm 1 cm
72-1431.07 7 mm 15 cm to 40 cm 1 cm
72-1431.08 8 mm 15 cm to 40 cm 1 cm
72-1431.09 9 mm 15 cm to 40 cm 1 cm
72-1431.10 10 mm 15 cm to 40 cm 1 cm
72-1431.11 11 mm 15 cm to 40 cm 1 cm

Square Nail for Ulna

Square Nail for Ulna

Model No. S.S. Dia Length Difference
72-1433.2.0 2.0 mm 16 cm to 30 cm 1 cm
72-1433.2.5 2.5 mm 16 cm to 30 cm 1 cm
72-1433.3.0 3.0 mm 16 cm to 30 cm 1 cm
72-1433.3.5 3.5 mm 16 cm to 30 cm 1 cm
72-1433.4.0 4.0 mm 16 cm to 30 cm 1 cm

Square Nail for Radius

Square Nail for Radius

Model No. S.S. Dia Length Difference
72-1435.2.0 2.0 mm 16 cm to 30 cm 1 cm
72-1435.2.5 2.5 mm 16 cm to 30 cm 1 cm
72-1435.3.0 3.0 mm 16 cm to 30 cm 1 cm
72-1435.3.5 3.5 mm 16 cm to 30 cm 1 cm
72-1435.4.0 4.0 mm 16 cm to 30 cm 1 cm

Rush Nail

Rush Nail

Model No. S.S. Dia Length Difference
72-1437.2.0 2.0 mm 5 cm to 25 cm 5 mm
72-1437.2.5 2.5 mm 5 cm to 30 cm 5 mm
72-1437.3.0 3.0 mm 5 cm to 30 cm 5 mm
72-1437.3.5 3.5 mm 5 cm to 30 cm 5 mm
72-1437.4.0 4.0 mm 5 cm to 40 cm 5 mm
72-1437.5.0 5.0 mm 5 cm to 40 cm 5 mm
72-1437.6.0 6.0 mm 5 cm to 40 cm 5 mm

Enders Nail

Enders Nail

Model No. S.S. Dia Length
72-1439.2.0 2.0 mm 240 mm to 490 mm
72-1439.2.5 2.5 mm 240 mm to 490 mm
72-1439.3.0 3.0 mm 240 mm to 490 mm
72-1439.3.5 3.5 mm 240 mm to 490 mm
72-1439.4.0 4.0 mm 240 mm to 490 mm
72-1439.4.5 4.5 mm 240 mm to 490 mm
72-1439.5.0 5.0 mm 240 mm to 490 mm
72-1439.5.5 5.5 mm 240 mm to 490 mm

Elastic Nail

Elastic Nail

Model No. S.S. Dia Length
72-1441.1.5 1.5 mm 400 mm
72-1441.2.0 2.0 mm 400 mm
72-1441.2.5 2.5 mm 400 mm
72-1441.3.0 3.0 mm 400 mm
72-1441.3.5 3.5 mm 400 mm
72-1441.4.0 4.0 mm 400 mm
72-1441.4.5 4.5 mm 400 mm
72-1441.5.0 5.0 mm 400 mm

Elastic Nail

Elastic Nail

Model No. S.S. Dia Length
72-1443.1.5 1.5 mm 440 mm
72-1443.2.0 2.0 mm 440 mm
72-1443.2.5 2.5 mm 440 mm
72-1443.3.0 3.0 mm 440 mm
72-1443.3.5 3.5 mm 440 mm
72-1443.4.0 4.0 mm 440 mm
72-1443.4.5 4.5 mm 440 mm
72-1443.5.0 5.0 mm 440 mm
Go to top